/Files/images/12.jpg

Тамара КОЛОЇЗ, директор Сарненської ЗОШ II ст. — економіко-правового ліцею "Лідер "

РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ЛІЦЕЮ В РОЗКРИТТІ І РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ОБДАРУВАНЬ ШКОЛЯРІВ

У статті розкривається роль вчителя в розвитку творчих обдарувань школярів, шляхи створення інте­лектуального середовища для учнів, даються рекомендації вчителю з питань врахування особливостей обда­рованої дитини в навчально-виховному процесі.

XX століття подарувало суспільству прекрасні зразки нової школи, головне завдання якої полягає у вихованні дітей, їх всебічному гармонійному розвит­ку. Мета її - дати суспільству фізично здорових і сильних людей, гарних працівників, здатних мужньо переносити всі труднощі і негаразди життя. У пошу­ку нової філософії, змісту, педагогічних технологій особлива роль належить спеціалізованим школам — гімназіям, ліцеям, колегіумам, які стали справжніми центрами творчості, учасниками науково-дослідницьких, експериментальних лабораторій. Неоціненне зна­чення для творення школи XXI століття дали експерименти, що проводилися саме в цих закладах.

У ліцей приходять діти з підвищеними освітні­ми потребами, які бажають отримати поглиблену чи профільну середню освіту підвищеного рівня. Сьо­годні наш ліцей — інноваційний заклад освіти, який розробляє, експериментує, апробовує нове у навчанні та вихованні здібної та обдарованої дитини.

Обдарованість - унікальне явище, яке вимагає уважного та дбайливого ставлення, а кожний випа­док обдарованості потребує індивідуального підходу. Обдарованим дітям властиві оригінальність, нестан­дартне мислення і творча активність.

Одним із напрямків роботи ліцею «Лідер» є ство­рення інтелектуального середовища для учнів. Тому з першого року існування в ліцеї було створено нау­кове товариство «Ерудит». Наукове товариство ство­рено для тих, хто одержимий творити науку. Його головними завданнями є:

- виявлення, розвиток та підтримка юних та­лантів та обдарувань;

- створення умов для творчого самовдосконален­ня молоді;

- пропаганда наукових досліджень учнівської мо­лоді.

Критерії обдарованості дитини

1. Чудова пам'ять, яка базується на ранньому мовленні.

2. Вміння рано класифікувати і категорувати інформацію, що надходить до них.

3. Великий словниковий запас, виразна мова.

4. Захоплення читанням, особливо словників, енциклопедій, придумування нових слів.

5. Захоплення колекціонуванням.

6. Здатність займатися кількома справами.

7. Допитливість, здатність до досліджень і не­терплячість до обмеження цього бажання.

8. Здатність «занурюватися» в якусь справу і віддавати їй свою увагу досить тривалий час.

9. Сильно розвинене почуття гумору.

10. Різноманітність інтересів.

11. Звичка поправляти інших і здатність вважа­ти себе завжди правим.

12. Часто відсутність емоційного балансу, не­терпеливість та поривчастість.

13. Прагнення вирішувати проблеми, які їм не під силу.

Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими учнями:

1. Мати педагогічну і спеціальну освіту.

2. Мати високий рівень інтелектуального роз­витку, постійно працювати над собою.

3. Мати широке коло інтересів, багато читати.

4. Розумітися в особливостях психології обда­рованих дітей, відчувати їх потреби та інтереси, бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, по­в'язаних з освітою та вихованням обдарованих дітей.

5. Мати живий та активний характер.

6. Бути доброзичливим, чуйним і терплячим.

7. Бути творчим в організації своєї вчительської праці.

8. Виявляти гнучкість, бути готовим до пере­гляду своїх поглядів з певних питань і постійного самовдосконалення.

9. Бути цілеспрямованим і наполегливим.

10. Бути емоційно стабільним у спілкуванні з учнями.

11. Вміти переконувати.

12. Мати схильність до самоаналізу.

13. Володіти почуттям гумору.

Інноваційний підхід до організації роботи з обдарованою дитиною

1. Підкреслення поваги до дитини, її інтересів та бажання працювати самостійно.

2. Надання дитині свободи вибору у галузі зас­тосування своїх знань та методів досягнення мети.

3. Індивідуальне застосування навчальної про­грами залежно від особливостей учня.

4. Схвалення досягнень в одній галузі з метою викликати інтерес до інших.

5. Підкреслення в міру позитивного значення індивідуальних особистостей та успіхів.

6. Терпиме ставлення до недоліків у роботі такої дитини, наприклад, безладдя.

7. Надання допомога дітям, які мають проти­лежну точку зору на якусь проблему.

8. Заохочувати до спільної діяльності іншими учнями.

9. Добувати максимальну користь із індиві­дуальних захоплень обдарованої дитини.

Важливим аспектом розкриття творчих обдару­вань школярів є вміння самореалізовуватися, а це, в першу чергу, полягає в самоуправлінні. Якщо люди­на сама висуває цілі й організовує свою діяльність на її досягнення, то вона свідомо керує своїм рухом, своїм просуванням по життю. Самоуправління завж­ди спрямоване на природний розвиток. А розвиток — це процес змін. Тільки людина, здатна керувати собою, може реалізувати себе у суспільстві. Адже будь-які форми соціального життя є балансом свободи та обмежень, учень виступає творцем свого життя, тоб­то таким самим суб'єктом навчально-виховного про­цесу, як і педагог, але завдання ліцею у тому, щоб допомогти учневі усвідомлено, з використанням влас­них вольових якостей самореалізуватися у розвитку. Ми, педагоги, хотіли б бачити в особистості такі риси:

- ефективне сприйняття реальності та правиль­не ставлення до неї;

- прийняття себе, інших і світу;

- простота, природність, спонтанність;

- безпосередність оцінок;

- демократичність;

- почуття гумору.

Тому успіх навчально-виховного процесу закладу можна зобра­зити у вигляді формули:

Успіх = адміністрація + педагоги + учні + батьки.

Як бачимо, формула складається з чотирьох чинників і відпадає проблема хто важливіший у цьо­му процесі, тому що від перестановки доданків сума не міняється. Усі важливі, все пов'язано. Усі скла­дові ланцюжка є особистостями. І від кожного в однаковій мірі залежить успіх закладу в цілому.

Кiлькiсть переглядiв: 295

Коментарi