Практичне проведення атестації педагогічних працівників урегульоване Типовим положенням про атестацію, в якому визначені види атестації та її періодичність, повно­важення, порядок проведення і реалізація рішень атестаційної комісії. Однак окремі питання організації, змісту атестаційного процесу, загальних вимог до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань потребують більш докладного розгляду.

Атестація педагогічних працівників на сьогодні стала звичним явищем освітянського життя. Система організації та проведення атестації педагогічних працівників передбачає:

  • чітку організаційну структуру управління атестацією педагогічних працівників;
  • органічне поєднання атестації та внутрішньошкільного керівництва і контролю;
  • надання тим, хто атестується, можливості самореалізації та прояву творчого потенціалу особистості;
  • посилення уваги до вдосконалення системи контрольно-аналітичної діяльності, підвищення інтересу до питань наукових основ управління, усвідомлення необхідності глибокого знання керівниками і педагогічними працівниками змісту освітнього процесу, державних вимог до його забезпечення;
  • чітку систему аналізу, статистичної обробки та підбиття підсумків атестації педагогічних працівників.

Є декілька підходів до атестації. З одного боку, атестація — це цілісне, відносно автономне явище, з іншого,— складова частина системи управління. Ці підходи взаємопов'язані, взаємообумовлені. Єдність їх порушується лише тоді, коли не дотримуються принципів, на яких базується атестація, коли відсутні єдині вимоги та умови до всіх педагогічних працівників, недостатньою є мобільність використання в атестаційних процедурах засобів для фіксації результатів експертизи, їх обробки та викладу.

Атестація — це перманентний процес, який проходить через ряд етапів, кожен з яких концентрує в собі різні категорії людей, що пов'язані загальною метою та конкретним завданням. Засоби для проходження етапів можуть бути різними, але важливо, щоб все завершувалося в рамках демократичних взаємовідносин за умов дотримання гласності, масовості, законності, системності, тобто основних принципів, на яких базується атестація.

Кiлькiсть переглядiв: 461

Коментарi